National Championship of the Republic of Kazakhstan
07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Results: Discus Throw

Back

  Rank BIB Name Born Region Best Result Result Final
1 2 3 4 5 6
1 32 Yevgeniy MILOVATSKIY 23.03.94 MNG 53.03 51.31 53.03 52.57 50.43 51.78 X
2 13 Evgeny LABUTOV 18.11.84 VKO 51.55 X X 51.55 X X X
3 9 Ivan IVANOV 03.01.92 ALO 50.95 X 48.59 46.64 48.28 50.95 X
4 43 Alexandr MAMONTOV 19.06.91 ALM 49.71 49.60 X 49.71 - - -
5 22 Daniil PLOTNIKOV 14.02.01 KRG 45.43 44.27 40.87 X 44.80 X 45.43
6 45 Egor POLENOV 31.10.85 ALM 43.84 41.60 43.15 42.61 X 41.86 43.84
7 15 Sergey KRASHENINNIKOV 19.02.03 VKO 35.52 34.13 X X 35.52 34.29 33.30
8 36 Alexandr BUT 16.05.87 PVL 27.04 27.04 - -
9 33 Dmitryi SLAVNOV 21.03.80 MNG 25.57 25.11 25.57 24.87 X X X
10 104 Alexandr LYSSENKO 17.10.01 MNG 24.61 24.61 х х
11 31 Vyasheslav SLAVNOV 22.04.99 MNG 20.72 20.72 х х
12 31 Ivan KIRICHENKO 17.10.91 MNG 20.60 20.54 х 20.60
13 15 Sergey KRASHENINNIKOV 19.02.03 VKO

National Championship of the Republic of Kazakhstan

07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Final protocol: Discus Throw
Time:

  Rank BIB Name Born Region Best Result Result Final
1 2 3 4 5 6
1 32 Yevgeniy MILOVATSKIY 23.03.94 MNG 53.03 51.31 53.03 52.57 50.43 51.78 X
2 13 Evgeny LABUTOV 18.11.84 VKO 51.55 X X 51.55 X X X
3 9 Ivan IVANOV 03.01.92 ALO 50.95 X 48.59 46.64 48.28 50.95 X
4 43 Alexandr MAMONTOV 19.06.91 ALM 49.71 49.60 X 49.71 - - -
5 22 Daniil PLOTNIKOV 14.02.01 KRG 45.43 44.27 40.87 X 44.80 X 45.43
6 45 Egor POLENOV 31.10.85 ALM 43.84 41.60 43.15 42.61 X 41.86 43.84
7 15 Sergey KRASHENINNIKOV 19.02.03 VKO 35.52 34.13 X X 35.52 34.29 33.30
8 36 Alexandr BUT 16.05.87 PVL 27.04 27.04 - -
9 33 Dmitryi SLAVNOV 21.03.80 MNG 25.57 25.11 25.57 24.87 X X X
10 104 Alexandr LYSSENKO 17.10.01 MNG 24.61 24.61 х х
11 31 Vyasheslav SLAVNOV 22.04.99 MNG 20.72 20.72 х х
12 31 Ivan KIRICHENKO 17.10.91 MNG 20.60 20.54 х 20.60
13 15 Sergey KRASHENINNIKOV 19.02.03 VKO