(TEST) National U-20 Championship of the Republic of Kazakhstan
15.05 - 17.05, 3 days
Almaty

Results: Shot Put

Back

  Rank BIB Name Born Region Best Result Result Final
1 2 3 4 5 6
1 31 Mamayev Danil 09.06.00 MNG 14.07 14.08 14.09 15.00 15.01 15.02 15.02
2 24 Plotnikov Daniil 14.02.01 KRG 12.78 12.70 15.00 13.90 13.23 14.00 15.00
3 49 Свет Ердаулет 11.02.02 TKO 14.00 14.10 14.20 4.30 14.40 14.50 14.50
L 4 50 Аmангелді Нұрбол 15.02.03 TKO 14.01 14.02 14.03 14.04 14.05 14.06 14.06
L 5 123 Zapadnya Maxim 04.08.03 ALM 13.00 13.10 13.20 13.30 13.40 13.50 13.50
L 6 131 Оmир Марат 03.10.03 TKO 12.10 12.20 12.30 12.40 12.50 12.60 12.60
7 27 Dzalolov Yunushon 03.02.02 KRG 10.50 10.50 11.90 11.23 12.30 12.50 12.50
8 122 Khmelev Nikita 07.09.00 ALM 10.00 10.14 10.15 10.56 10.23 10.90 10.90
9 104 Lyssenko Alexandr 17.10.01 MNG 9.90 9.56 9.60 9.90
10 39 Astapenkov Sergey 12.04.02 SKO 9.19 9.67 9.82 9.03 9.04 9.05 9.82
11 109 Semenchuk Vyacheslav 31.12.00 PVL 9.00 9.23 9.56 9.56
L 12 23 Menshikov Danil 24.07.01 KRG 8.00 8.43 7.80 8.43

(TEST) National U-20 Championship of the Republic of Kazakhstan

15.05 - 17.05, 3 days
Almaty

Final protocol: Shot Put
Time: 17:00

  Rank BIB Name Born Region Best Result Result Final
1 2 3 4 5 6
1 31 Mamayev Danil 09.06.00 MNG 14.07 14.08 14.09 15.00 15.01 15.02 15.02
2 24 Plotnikov Daniil 14.02.01 KRG 12.78 12.70 15.00 13.90 13.23 14.00 15.00
3 49 Свет Ердаулет 11.02.02 TKO 14.00 14.10 14.20 4.30 14.40 14.50 14.50
L 4 50 Аmангелді Нұрбол 15.02.03 TKO 14.01 14.02 14.03 14.04 14.05 14.06 14.06
L 5 123 Zapadnya Maxim 04.08.03 ALM 13.00 13.10 13.20 13.30 13.40 13.50 13.50
L 6 131 Оmир Марат 03.10.03 TKO 12.10 12.20 12.30 12.40 12.50 12.60 12.60
7 27 Dzalolov Yunushon 03.02.02 KRG 10.50 10.50 11.90 11.23 12.30 12.50 12.50
8 122 Khmelev Nikita 07.09.00 ALM 10.00 10.14 10.15 10.56 10.23 10.90 10.90
9 104 Lyssenko Alexandr 17.10.01 MNG 9.90 9.56 9.60 9.90
10 39 Astapenkov Sergey 12.04.02 SKO 9.19 9.67 9.82 9.03 9.04 9.05 9.82
11 109 Semenchuk Vyacheslav 31.12.00 PVL 9.00 9.23 9.56 9.56
L 12 23 Menshikov Danil 24.07.01 KRG 8.00 8.43 7.80 8.43