National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007
17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Startlist: Hammer Throw
Time: 11:00

Back

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Dmitriy SHVETSKRG38.96
2Kemran SRAILOVSHMK34.00
3Egor ESENINSKO33.00
4Islam YILMAZALM30.00
5Rafael GEVEYLERKRG28.60
6Mikhail KOTOVKRG28.00
7Aliaidar MYRZAGAZIEVKZL27.00
8Adilet MARATKRG26.50

National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007

17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Startlist: Hammer Throw
Time:

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Dmitriy SHVETSKRG38.96
2Kemran SRAILOVSHMK34.00
3Egor ESENINSKO33.00
4Islam YILMAZALM30.00
5Rafael GEVEYLERKRG28.60
6Mikhail KOTOVKRG28.00
7Aliaidar MYRZAGAZIEVKZL27.00
8Adilet MARATKRG26.50