National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)
13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Summary: 600 m

Back

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 1 1 126 Plotnikova Sofya 25.07.2006 NRST
2 2 8 90 Tsvirkunova Anastasiya 09.09.2005 KRG
3 2 7 27 Bikchurina Oksana 27.05.2004 KZL
4 2 6 35 Pozdnyak Valeriya 07.01.2004 PVL
5 2 5 30 Gritsashchenko Alina 03.09.2004 KST
6 2 4 29 Labetskaya Natalia 14.04.2005 KST
7 2 3 32 Urynbassar Medina 06.08.2005 MNG
8 2 2 24 Gorbacheva Valeriya 12.04.2005 KRG
9 2 1 88 Shimpf Viktoriya 17.07.2004 KRG
10 1 9 90 Snezhkovskaya Anastasiya 13.01.2004 KRG
11 1 8 23 Ikibaeva Ilnara 15.02.2005 KRG
12 1 7 72 Bespalova Anastasia 22.10.2004 VKO
13 1 6 26 Abzhet Tomiris 17.11.2006 KZL
14 1 5 29 Iaufman Lina 17.02.2004 KST
15 1 4 36 Lebedeva Vlada 24.02.2005 PVL
16 1 3 48 Busurman Dilyara 11.10.2004 NRST
17 1 2 47 Gabdolla Zere 02.02.2005 NRST
18 2 9 41 Sultan Ayzhan 05.10.2004 SHMK

National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)

13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Final protocol: 600 m
Time:

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 1 1 126 Plotnikova Sofya 25.07.2006 NRST
2 2 8 90 Tsvirkunova Anastasiya 09.09.2005 KRG
3 2 7 27 Bikchurina Oksana 27.05.2004 KZL
4 2 6 35 Pozdnyak Valeriya 07.01.2004 PVL
5 2 5 30 Gritsashchenko Alina 03.09.2004 KST
6 2 4 29 Labetskaya Natalia 14.04.2005 KST
7 2 3 32 Urynbassar Medina 06.08.2005 MNG
8 2 2 24 Gorbacheva Valeriya 12.04.2005 KRG
9 2 1 88 Shimpf Viktoriya 17.07.2004 KRG
10 1 9 90 Snezhkovskaya Anastasiya 13.01.2004 KRG
11 1 8 23 Ikibaeva Ilnara 15.02.2005 KRG
12 1 7 72 Bespalova Anastasia 22.10.2004 VKO
13 1 6 26 Abzhet Tomiris 17.11.2006 KZL
14 1 5 29 Iaufman Lina 17.02.2004 KST
15 1 4 36 Lebedeva Vlada 24.02.2005 PVL
16 1 3 48 Busurman Dilyara 11.10.2004 NRST
17 1 2 47 Gabdolla Zere 02.02.2005 NRST
18 2 9 41 Sultan Ayzhan 05.10.2004 SHMK