National Championship of the Republic of Kazakhstan
07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Summary: Discus Throw

Back

Rank BIB ATHLETE Born Region Results
1 45 Karina VASILIEVA 19.01.2004 ALM 41.52
2 23 Potapova SABINA 10.03.1996 KRG 36.00
3 43 Alina VORONTCOVA 26.03.2003 ALM 35.49
4 22 Nadezhda BARBANOVA 22.05.1991 KRG 29.40
5 73 Olga KHIZHNYAKOVA 27.02.1994 VKO 25.90

National Championship of the Republic of Kazakhstan

07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Final protocol: Discus Throw
Time:

Rank BIB ATHLETE Born Region Results
1 45 Karina VASILIEVA 19.01.2004 ALM 41.52
2 23 Potapova SABINA 10.03.1996 KRG 36.00
3 43 Alina VORONTCOVA 26.03.2003 ALM 35.49
4 22 Nadezhda BARBANOVA 22.05.1991 KRG 29.40
5 73 Olga KHIZHNYAKOVA 27.02.1994 VKO 25.90