XXX Qosanov Memorial
19.06 - 20.06, 2 days
Almaty

Summary: Pole Vault

Back

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
78Stanislav SOLOVYEV07.01.2000KAZDNS
58Nikita FILIPPOV07.10.1991KAZNM
76Sergey GRIGORYEV24.06.1992KAZDNS
430Danil POLYANSKIY17.12.1991KAZ5.20
589Vladislav GARBUZNYAK22.08.2003KAZ4.80
646Ivan KHRISTENKO30.03.1991KAZ4.80

XXX Qosanov Memorial

19.06 - 20.06, 2 days
Almaty

Men

Final protocol: Pole Vault
Time:

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
78Stanislav SOLOVYEV07.01.2000KAZDNS
58Nikita FILIPPOV07.10.1991KAZNM
76Sergey GRIGORYEV24.06.1992KAZDNS
430Danil POLYANSKIY17.12.1991KAZ5.20
589Vladislav GARBUZNYAK22.08.2003KAZ4.80
646Ivan KHRISTENKO30.03.1991KAZ4.80