Cup of the Republic of Kazakhstan
26.06 - 27.06, 2 days
Almaty

Summary: 100 m

Back

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 1 4 24 David YEFREMOV 15.01.1999 KRG 10.89
2 2 4 13 Andrey LAVRUSHENKO 01.11.2001 VKO 11.23
3 2 6 39 Алишер АМРИН 13.01.2004 SKO 11.32
4 1 5 33 Ilia MARAMYGIN 22.11.1998 MNG 11.35
5 1 3 31 Vyasheslav SLAVNOV 22.04.1999 MNG 11.38
6 2 3 121 Niki NIKOLOV 31.07.1995 ALM 11.56
7 1 6 43 Anatoliy LIKHANOV 03.11.2000 ALM 11.80
8 2 8 32 Artyr KALASHNIKOV 01.01.2004 MNG 11.87
9 1 7 45 Kuanysh BAYMURZIEV 13.03.2001 ALM 12.59
10 2 7 70 Einar YESBOLATULY 30.08.1988 ATR 12.91
2 5 44 Ivan TOVCHENIK 19.07.1999 ALM DQ

Cup of the Republic of Kazakhstan

26.06 - 27.06, 2 days
Almaty

Final protocol: 100 m
Time:

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 1 4 24 David YEFREMOV 15.01.1999 KRG 10.89
2 2 4 13 Andrey LAVRUSHENKO 01.11.2001 VKO 11.23
3 2 6 39 Алишер АМРИН 13.01.2004 SKO 11.32
4 1 5 33 Ilia MARAMYGIN 22.11.1998 MNG 11.35
5 1 3 31 Vyasheslav SLAVNOV 22.04.1999 MNG 11.38
6 2 3 121 Niki NIKOLOV 31.07.1995 ALM 11.56
7 1 6 43 Anatoliy LIKHANOV 03.11.2000 ALM 11.80
8 2 8 32 Artyr KALASHNIKOV 01.01.2004 MNG 11.87
9 1 7 45 Kuanysh BAYMURZIEV 13.03.2001 ALM 12.59
10 2 7 70 Einar YESBOLATULY 30.08.1988 ATR 12.91
2 5 44 Ivan TOVCHENIK 19.07.1999 ALM DQ