Cup of the Republic of Kazakhstan
26.06 - 27.06, 2 days
Almaty

Summary: 200 m

Back

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 2 4 23 Zems VITALIY 29.03.1996 KRG 21.28
2 1 4 14 Andrey SOKOLOV 01.01.1980 admin 21.93
3 1 5 123 Amal SYZDYKOV 07.11.1996 admin 22.02
4 2 5 43 Ruslan NIKITIN 21.03.1999 ALM 22.28
5 1 3 31 Vyasheslav SLAVNOV 22.04.1999 MNG 22.62
6 1 7 15 Victor ZAKHAROV 09.06.2000 VKO 23.45
7 1 2 33 Ilia MARAMYGIN 22.11.1998 MNG 23.58
8 2 1 44 Ivan SHAPYRIN 16.08.2003 ALM 23.70
9 2 7 104 Danil LARIN 11.05.2004 MNG 23.83
10 2 2 32 Artyr KALASHNIKOV 01.01.2004 MNG 24.80
11 1 8 45 Kuanysh BAYMURZIEV 13.03.2001 ALM 24.92
1 6 13 Andrey LAVRUSHENKO 01.11.2001 VKO DNS
13 1 1 32 Artyr KALASHNIKOV 01.01.2004 MNG
14 2 8 33 Ilia MARAMYGIN 22.11.1998 MNG
15 2 3 31 Vyasheslav SLAVNOV 22.04.1999 MNG
16 2 6 13 Andrey LAVRUSHENKO 01.11.2001 VKO

Cup of the Republic of Kazakhstan

26.06 - 27.06, 2 days
Almaty

Final protocol: 200 m
Time:

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 2 4 23 Zems VITALIY 29.03.1996 KRG 21.28
2 1 4 14 Andrey SOKOLOV 01.01.1980 admin 21.93
3 1 5 123 Amal SYZDYKOV 07.11.1996 admin 22.02
4 2 5 43 Ruslan NIKITIN 21.03.1999 ALM 22.28
5 1 3 31 Vyasheslav SLAVNOV 22.04.1999 MNG 22.62
6 1 7 15 Victor ZAKHAROV 09.06.2000 VKO 23.45
7 1 2 33 Ilia MARAMYGIN 22.11.1998 MNG 23.58
8 2 1 44 Ivan SHAPYRIN 16.08.2003 ALM 23.70
9 2 7 104 Danil LARIN 11.05.2004 MNG 23.83
10 2 2 32 Artyr KALASHNIKOV 01.01.2004 MNG 24.80
11 1 8 45 Kuanysh BAYMURZIEV 13.03.2001 ALM 24.92
1 6 13 Andrey LAVRUSHENKO 01.11.2001 VKO DNS
13 1 1 32 Artyr KALASHNIKOV 01.01.2004 MNG
14 2 8 33 Ilia MARAMYGIN 22.11.1998 MNG
15 2 3 31 Vyasheslav SLAVNOV 22.04.1999 MNG
16 2 6 13 Andrey LAVRUSHENKO 01.11.2001 VKO