National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007
17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Summary: 110 m H

Back

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 2 4 23 Vladislav PAK 02.02.2006 KRG 16.91
2 2 3 89 Alisher MOLDABEKOV 16.02.2006 KRG 16.94
3 1 3 71 Kanagat MANASH 17.11.2006 VKO 17.07
4 1 4 22 Isa ALESKEROV 24.05.2006 KRG 17.81
5 2 5 38 Yan LIUBYH 15.11.2006 SKO 17.94
6 1 6 39 Alexandr LIUBYH 15.11.2006 SKO 19.94
7 1 5 72 Erkebulan AMANGAZIN 27.09.2006 VKO 20.59

National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007

17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Final protocol: 110 m H
Time:

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 2 4 23 Vladislav PAK 02.02.2006 KRG 16.91
2 2 3 89 Alisher MOLDABEKOV 16.02.2006 KRG 16.94
3 1 3 71 Kanagat MANASH 17.11.2006 VKO 17.07
4 1 4 22 Isa ALESKEROV 24.05.2006 KRG 17.81
5 2 5 38 Yan LIUBYH 15.11.2006 SKO 17.94
6 1 6 39 Alexandr LIUBYH 15.11.2006 SKO 19.94
7 1 5 72 Erkebulan AMANGAZIN 27.09.2006 VKO 20.59