XXXII Qosanov Memorial
01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Summary: Hammer Throw

Back

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
1109Mergen MAMMEDOV24.12.1990TKM70.00
2186Vadim PUNTUS25.05.2003VKO50.86
3113Yevgeniy LABUTOV17.11.1985MNG39.93
4112Vyacheslav NEKLYUDOV01.02.1984SHMK

XXXII Qosanov Memorial

01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Men

Final protocol: Hammer Throw
Time:

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
1109Mergen MAMMEDOV24.12.1990TKM70.00
2186Vadim PUNTUS25.05.2003VKO50.86
3113Yevgeniy LABUTOV17.11.1985MNG39.93
4112Vyacheslav NEKLYUDOV01.02.1984SHMK