National Championship of the Republic of Kazakhstan
07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Summary: Discus Throw

Back

Rank BIB ATHLETE Born Region Results
1 32 Yevgeniy MILOVATSKIY 23.03.1994 MNG 53.03
2 13 Evgeny LABUTOV 18.11.1984 VKO 51.55
3 9 Ivan IVANOV 03.01.1992 ALO 50.95
4 43 Alexandr MAMONTOV 19.06.1991 ALM 49.71
5 22 Daniil PLOTNIKOV 14.02.2001 KRG 45.43
6 45 Egor POLENOV 31.10.1985 ALM 43.84
7 15 Sergey KRASHENINNIKOV 19.02.2003 VKO 35.52
8 36 Alexandr BUT 16.05.1987 PVL 27.04
9 33 Dmitryi SLAVNOV 21.03.1980 MNG 25.57
10 104 Alexandr LYSSENKO 17.10.2001 MNG 24.61
11 31 Vyasheslav SLAVNOV 22.04.1999 MNG 20.72
12 31 Ivan KIRICHENKO 17.10.1991 MNG 20.60
13 15 Sergey KRASHENINNIKOV 19.02.2003 VKO

National Championship of the Republic of Kazakhstan

07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Final protocol: Discus Throw
Time:

Rank BIB ATHLETE Born Region Results
1 32 Yevgeniy MILOVATSKIY 23.03.1994 MNG 53.03
2 13 Evgeny LABUTOV 18.11.1984 VKO 51.55
3 9 Ivan IVANOV 03.01.1992 ALO 50.95
4 43 Alexandr MAMONTOV 19.06.1991 ALM 49.71
5 22 Daniil PLOTNIKOV 14.02.2001 KRG 45.43
6 45 Egor POLENOV 31.10.1985 ALM 43.84
7 15 Sergey KRASHENINNIKOV 19.02.2003 VKO 35.52
8 36 Alexandr BUT 16.05.1987 PVL 27.04
9 33 Dmitryi SLAVNOV 21.03.1980 MNG 25.57
10 104 Alexandr LYSSENKO 17.10.2001 MNG 24.61
11 31 Vyasheslav SLAVNOV 22.04.1999 MNG 20.72
12 31 Ivan KIRICHENKO 17.10.1991 MNG 20.60
13 15 Sergey KRASHENINNIKOV 19.02.2003 VKO